साकवइंग्रजीतून मराठीकडे

इंग्रजी वाक्य मराठीत भाषांतर करण्याची संगणक-प्रणाली.
तसेच मराठीविषयी इतर बरेच.

अधिक माहिती (Learn more) »

मुरजबंध शब्द (Palindrome words)

मुरजबंध शब्द (Palindrome words)
नवजीवन
वनमानव
नवभुवन
तडफडत
तळमळत
नववन
कळक
कनक
कारिका