साकवइंग्रजीतून मराठीकडे

इंग्रजी वाक्य मराठीत भाषांतर करण्याची संगणक-प्रणाली.
तसेच मराठीविषयी इतर बरेच.

अधिक माहिती (Learn more) »

मोठ्यात मोठे शब्द

मोठ्यात मोठे शब्द
कृतांतकटकामलध्वजजरा
बोलण्यासमजण्यापलिकडचा
राज्यव्यवहारकोशाप्रमाणे
एकसमयावच्छेदेकरून
कायावाचामनेकरून
महाराष्ट्राबाहेरीलदेखील
प्राणिसंग्रहालयातल्या
वसाहतवादाविरोधातील
रामायणमहाभारतातल्या